Polityka prywatności w LOGOS FINANSE.PL

Polityka prywatności LOGOS FINANSE.PL - Twoje bezpieczeństwo i prywatność są dla nas ważne

bezpieczna-frima-posrednictwa-finansowe-biuro-nieruchomosci-w-koszalinie

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://WWW.LOGOSFINANSE.PL/

1. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla właścicieli serwisu priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby podczas korzystania z naszego serwisu nasi użytkownicy mieli zaufanie do swoich danych osobowych.
2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, ale nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach niniejszego serwisu.
3. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje prawa i obowiązki wobec administratora danych oraz sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookies.
4. Administrator stosuje nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki stopień ochrony danych osobowych w trakcie przetwarzania oraz zapobiegające dostępowi osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Wioletta Krzeszowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: LOGOS FINANSE - WIOLETTA KRZESZOWSKA, z siedzibą przy: Zwycięstwa 40/62, 75-028 Koszalin, NIP: 669-215-53-01 (zwany dalej: `Właściciel").
Inspektorem ochrony danych jest Wioletta Krzeszowska, adres e-mail: biuro@logosfinanse.pl (zwany dalej: `IOD").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:
W zakresie korzystania z serwisu przez użytkowników, administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych świadczonych usług, a także zbiera informacje o działaniach użytkownika w serwisie. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych zbieranych przez użytkowników podczas korzystania z serwisu zostały
wyjaśnione poniżej.
2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach prowadzących do przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych takich jak: Obejmuje to nowe produkty lub usługi, promocje lub wyprzedaże.
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz w ramach wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub realizowanych w interesie publicznym, w tym przechowywania dokumentów podatkowych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu marketingu bezpośredniego produktów, ochrony i zwrotu kosztów lub ochrony użytkowników lub osób trzecich przed roszczeniami oraz marketingu usług i produktów osób trzecich lub własnego marketingu niebezpośredniego.

 

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne:
a. Opcjonalne dane dostarczone przez użytkownika:
- Data urodzenia;

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119, 4.05.2016, s. 1-88, dalej: `Rozporządzenie RODO`.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkownika.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać sprostowania lub modyfikacji swoich danych osobowych.
3. Użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania
przyczyny. Żądania nieprzetwarzania danych mogą dotyczyć określonych przez użytkownika celów przetwarzania, takich jak cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub mogą dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Cofnięcie zgody we wszystkich celach przetwarzania spowoduje usunięcie Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych wcześniej przez Administratora, które zostaną usunięte z Serwisu Konto Użytkownika. Cofnięcie zgody nie wpływa na czynności, które zostały już wykonane.
4. Użytkownicy mogą w każdej chwili zwrócić się do administratora o usunięcie ich danych bez podania przyczyny. Żądania usunięcia danych nie będą miały wpływu na czynności już wykonane. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta użytkownika, jak również wszelkich danych osobowych zapisanych i przetwarzanych przez administratora do tej pory.
5. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wszystkich danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez administratora, i tylko w ograniczonym zakresie np. przetwarzanie danych w określonych celach. Sprzeciw nie ma wpływu na już podjęte działania. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie usunięciem konta użytkownika oraz wszystkich dotychczas zapisanych i przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
6. Użytkownicy mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonym czasie lub bezterminowo, jednak w określonym zakresie administrator jest zobowiązany do zastosowania się. Żądanie to nie ma wpływu na czynności już wykonane.
7. Użytkownik może żądać od administratora przeniesienia przetwarzanych danych osobowych użytkownika do innego podmiotu. W tym celu zwróci się do Administratora z
żądaniem wskazującym, któremu podmiotowi mają zostać przekazane dane osobowe Użytkownika (nazwa, adres) oraz jakie konkretne dane Użytkownik chciałby przekazać Administratorowi. Po potwierdzeniu przez Użytkownika woli, Administrator przekaże dane osobowe Użytkownika w formie elektronicznej podmiotowi wyznaczonemu. Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz w celu zapewnienia, że ​​żądanie pochodzi od osoby upoważnionej, konieczne jest potwierdzenie żądania użytkownika.
8. Administrator zawiadamia użytkownika o czynności, którą należy podjąć w ciągu miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w punktach powyżej.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Co do zasady dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia umownego lub ustawowego obowiązku, dla którego dane zostały zebrane. Gdy przechowywanie tych danych nie będzie już konieczne, dla celów dowodowych, zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, zostaną one niezwłocznie usunięte.
2. Informacje o umowie są przechowywane dla celów dowodowych przez okres trzech lat, licząc od końca roku, w którym ustał stosunek handlowy z użytkownikiem. Dane zostaną usunięte po upływie ustawowego terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
3. Administratorzy mogą ponadto przechowywać zarchiwizowane informacje o zrealizowanych transakcjach, gdyż ich przechowywanie związane jest z roszczeniami użytkowników np. w okresach gwarancyjnych.
4. W przypadku braku porozumienia pomiędzy użytkownikiem a właścicielem, dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika w serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie użytkownika, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH U INNYCH PODMIOTÓW


1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, takich jak przygotowywanie zamówionych towarów i dostarczanie paczek, czy otrzymywanie informacji handlowych w celu przekazywania administratorowi informacji handlowych (ten ostatni w tym zgody) Informacje o użytkowniku).
2. Poza celami wskazanymi w tej Polityce Prywatności dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych podmiotów trzecich.
3. Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
4. Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami ust. 2 rozp. RODO. i art. 13 ust. 1.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Ta strona wykorzystuje pliki cookies lub podobne technologie (dalej łącznie zwane `ciasteczkami`) w celu zbierania informacji o dostępie użytkowników do tej strony (komputery, smartfony itp.) oraz preferencjach. Wykorzystywane są one np. w celach reklamowych, statystycznych oraz służą dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
2. Plik cookie to wiadomość zawierająca unikalny kod referencyjny, wysyłana przez serwis internetowy do urządzenia użytkownika w celu przechowywania i ewentualnie śledzenia informacji o używanym urządzeniu. Użytkownika zwykle nie można zidentyfikować. Ich głównym zadaniem jest poprawa dopasowania stron i użytkowników.
3. Niektóre pliki cookie na naszej stronie są dostępne tylko podczas określonej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętania użytkownika rozpoznanego przez serwis po powrocie na serwis. Następnie przechowuj go przez długi czas.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę to:
Mały plik tekstowy instalowany na urządzeniu użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej. Na przykład poprzez zapamiętywanie wizyt użytkownika na stronie internetowej i wykonywanych przez niego czynności.
5. Wszystkie pliki cookies w serwisie są ustawiane przez administratora.
6. Wszystkie pliki cookie używane na tej stronie są zgodne z obowiązującym prawem UE.
7. Większość użytkowników oraz niektóre przeglądarki mobilne automatycznie akceptują pliki cookies. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień, plik cookie zostanie zapisany w pamięci urządzenia.
8. Użytkownicy mogą zmienić preferencje dotyczące przyjmowania plików cookies lub zmienić przeglądarkę tak, aby otrzymywać odpowiednie powiadomienia o każdorazowym ustawieniu funkcji cookies. Aby zmienić ustawienia dotyczące akceptacji plików cookies, należy odpowiednio dostosować ustawienia w swojej przeglądarce.
9. Warto pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie z serwisu.
10. Pliki cookies będą wykorzystywane w celu niezbędnej obsługi sesji, w tym:
a. Stworzyć dla użytkownika serwisu specjalną sesję logowania, dzięki której serwis zapamięta, że ​​użytkownik jest zalogowany i przekaże jego żądanie w sposób sprawny, bezpieczny i spójny;
b. Aby zidentyfikować użytkowników, którzy odwiedzili witrynę wcześniej, aby móc zidentyfikować liczbę unikalnych użytkowników, którzy korzystali z witryny, oraz aby upewnić się, że witryna ma wystarczającą pojemność, aby pomieścić nowych użytkowników;
c. Aby zidentyfikować, czy osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w witrynie;
d. Informacje logowania z urządzeń użytkowników, w tym: pliki cookies, adresy IP i informacje o przeglądarce wykorzystywane do diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia korzystania ze strony;
e. dostosowania szaty graficznej lub elementów układu treści serwisu;
f. Do zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników w celu ulepszania serwisu oraz określenia, które obszary serwisu cieszą się największą popularnością wśród użytkowników.

 
Logos Finanse - Kancelaria Kredytowo Finansowo Unijna i Biuro Nieruchomości Koszalin